Współpracownicy

kwartalnik teatralny nietak!t

redaktor naczelna: Katarzyna Knychalska

sekretarz: Ewa Uniejewska

projekt graficzny i skład: Marzena Gabryk, Jacek Jerczyński

dystrybucja: Aneta Młyńska-Wójcik, Karolina Okurowska

księgowość: Zuzanna Wasilewska

Zarząd

Katarzyna Knychalska - prezes

Marzena Gabryk - wiceprezes

Aneta Młyńska-Wójcik - wiceprezes

Zuzanna Wasilewska - wiceprezes

Statut

Statut Fundacji

 


§ 1. [Powstanie Fundacji]

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Teatr Nie-Taki”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: 

a)     Anetę Brodowską

b)     Katarzynę Knychalską

c)      Martę Pulter

przed notariuszem Wojciechem Kamińskim w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 3/4 w dniu 17.06.2009.

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.


§ 2. [Postanowienia ogólne]

 1. Fundacja jest apolityczna, neutralna światopoglądowo i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 2. Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 5. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
 6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.
 8. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

§ 3. [Oddziały terenowe]

 1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
 2. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych odbywa się na mocy uchwały przyjętej przez Zarząd.
 3. Sposoby funkcjonowania i zakres kompetencji ww. jednostek reguluje uchwała Zarządu.


§ 4. [Cele Fundacji]

1.      Celem Fundacji jest:

a)  Wspieranie działań młodych twórców oraz inicjatyw związanych z artystycznymi poszukiwaniami we wszelkich dziedzinach sztuki ze szczególnym uwzględnieniem teatru.

b)    Popieranie wszechstronnego rozwoju kultury polskiej, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

c) Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i sportowych oraz ich upowszechnianie.

d) Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, także na rzecz rozwijania kultury i sztuki regionu.

e) Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

 1. Celem Fundacji jest wspomaganie inicjatyw realizowanych przez osoby fizyczne i prawne w kraju i poza jego granicami służących celom zapisanych w pkt 1.
 2. Celem Fundacji jest nawiązywanie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w obszarze celów zapisanych w pkt 1.


§ 5. [Realizacja celów Fundacji]

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
 2. Na działalność odpłatną składają się: 

a) Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.

b) Organizację imprez artystycznych, kulturalnych, społecznych i sportowych.

c)  Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

d)     Prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej i wydawniczej.

e) Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.

f)   Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.

g)  Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.

h)Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

3.      Na działalność nieodpłatną składają się: 

a) Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.

b) Organizację imprez artystycznych, kulturalnych, społecznych i sportowych.

c)  Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

d)  Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy rozwojowi inicjatyw kulturalnych.

e)     Prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej i wydawniczej.

f) Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.

g) Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.

h)   Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.

i)   Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.

j) Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

k) Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.

§ 6. [Majątek Fundacji]

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski o wartości 1000 złotych.
 2. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§ 7. [Dochody Fundacji]

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a)     Funduszu Założycielskiego,

b)     grantów, dotacji i subwencji,

c)      darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,

d)     dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,

e)     dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych

f)    dochodów z operacji finansowych, odsetek i depozytów bankowych,

g) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,

h)     dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec rodzaj działalności Fundacji, na który środki te będą przeznaczone. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku i zwrócić darczyńcy przekazane przez niego środki.
 2. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 3. Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich,

b)   przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

c)   wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.


§ 8. [Zarząd Fundacji]

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 członków powoływanych na czas nieokreślony.
 3. Ze swojego grona członkowie Zarządu wybierają Prezesa. Członkowie Zarządu mogą też wybrać ze swego grona Wiceprezesów oraz Skarbnika.
 4. Pierwszy skład Zarządu Fundacji ustalany jest przez Fundatorów. Kolejni członkowie Zarządu Fundacji wyłaniani są na zasadzie kooptacji w drodze uchwały Zarządu.
 5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)     uchwalanie regulaminów,

c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)     ustalanie warunków zatrudnienia pracowników Fundacji,

e)     podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)   przyjmowanie darowizn, grantów, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

h) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych,

i)    dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, jej oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych.

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym głosy nieobecnych członków Zarządu traktowane są jako wstrzymujące się.  
 2. W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.
 3. Dla zachowania ważności decyzji Zarządu wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać powiadomieni o posiedzeniu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli w spotkaniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu zachowanie terminu nie jest wymagane.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu może zwoływać zgodnie z bieżącymi potrzebami Fundacji każdy z członków Zarządu.
 5. Każdy z członków Zarządu może zapraszać do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu inne osoby z głosem doradczym.
 6. Pozbawienie członkostwa w Zarządzie może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje automatycznie w przypadku nieuczestniczenia przez członka Zarządu w posiedzeniach Zarządu przez okres przekraczający 3 miesiące, chyba że Zarząd wyraził w drodze uchwały zgodę na dłuższą nieobecność.
 9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 10. Zarząd co roku zobowiązany jest publikować roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji do dnia 31 marca roku następnego.


§ 9. [Reprezentacja]

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składa każdy członek Zarządu jednoosobowo.
 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
 3. Zarząd może udzielić czasowego lub stałego pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji członkowi Zarządu lub pracownikowi Fundacji.


§ 10. [Zmiana Statutu]

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uchwała o zmianie Statutu musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów.


§ 11. [Połączenie z inną fundacją]

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.


§ 12. [Likwidacja Fundacji]

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w kraju lub zagranicą innych fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.

 

Założenia

Fundacja „Teatr Nie-Taki” powstała w  2009 roku. Założyliśmy ją jako absolwenci i studenci ostatnich lat filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną  Uniwersytetu Wrocławskiego – wcześniej działający w ramach Studenckiego Koła Teatrologów „Dalej”. Od początku swojej przygody z teatrem zwracamy się ku jego mniej znanym rejonom.

Podróżowaliśmy po miasteczkach i wioskach artystycznych, by odkryć teatr, którego brakowało nam na dużych scenach. Równie ważne jak przedstawienie było dla nas spotkanie – z twórcami na miejscu, z widzami w podróży, ze sobą nawzajem. Poszukiwanie teatrów, które nazywaliśmy „nie-takimi” (nie tymi z wielkich festiwali, ale autorskimi, jedynymi w swoim rodzaju) stało się naszą pasją. Chcieliśmy o nich rozmawiać, pisać, chcieliśmy takie teatry oglądać, promować, pokazywać je ludziom. Okazało się jednak, że na Dolnym Śląsku nie ma instytucji, która integrowałaby środowisko młodych wielbicieli teatru. Stąd pomysł na Fundację.

Działalność Fundacji przybiera różne formy. Jesteśmy wydawcą kwartalnika teatralnego „nietak!t”, w którym przedstawiamy teatry „nie-takie”. Pismo sprzedawane w sieci sklepów Empik wyróżnia się zainteresowaniem teatrami spoza mainstreamu, ale także poszukiwaniem „lżejszych” form dokumentowania teatru – odchodzimy od naukowości na rzecz zrozumiałych i przystępnych reportaży, esejów i felietonów. „Nietak!t” znany jest także z ciekawej oprawy graficznej i poczucia humoru.

W partnerstwie z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy organizujemy legnicki Festiwal Teatru Nie-Złego. Odbyły się już dwie edycje tej imprezy w 2011 i 2012 roku, na które zaprosiliśmy m.in. takie zespoły jak: Teatr Provisorium z Lublina, Teatr Zar z Wrocławia, Teatr Wierszalin z Supraśla, Teatr Witkacego z Zakopanego, Dada von Bzdülöw z Gdańska, Teatr Na Woli z Warszawy, Teatr Alfa z Pilzna i wiele innych. Kolejna edycja planowana jest na rok 2014.

Organizujemy warsztaty teatralne i krytyczne, realizujemy programy edukacyjne dla młodzieży, współpracujemy przy tworzeniu seminariów i debat.

Planujemy powołanie we Wrocławiu Inkubatora Teatralnego ze sceną, dostępną dla artystów z Wrocławia i okolic. Inkubator ma być swego rodzaju szkołą teatru niezależnego, w której prowadzone będą zajęcia warsztatowe, spotkania z artystami z Polski i świata, i która dostarczy adeptom nie tylko umiejętności, ale także wsparcia technicznego i organizacyjnego.  Projekt nabiera kształtów jako Laboratorium Teatru Niezależnego, powołane w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Fundacja jest miejscem, które stworzyliśmy dla siebie, ale i dla wszystkich tych, którzy tak jak my chcą myśleć o teatrze „inaczej”. Dlatego jesteśmy otwarci na pomysły i partnerowanie w projektach.

Zapraszamy do współpracy, także w inicjatywach już przez nas rozpoczętych!

Podkategorie

 • sprawozdania

  SPRAWOZDANIA  Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI TEATR NIE-TAKI