Inkubator Inicjatyw Teatralnych

Inkubator Inicjatyw Teatralnych

(nazwa robocza)

Projekt zagospodarowania nieczynnego Kina „Ognisko” na Karłowicach

Fundacja Teatr Nie-Taki wychodzi z inicjatywą stworzenia we Wrocławiu ośrodka teatralnego, który pomógłby młodym aktorom, performerom, działaczom kultury oraz wszystkim zainteresowanym tworzeniem teatru, w realizowaniu własnych artystycznych pomysłów. Ośrodek miałby stać się odpowiedzią na problem, który obserwujemy we Wrocławiu od dłuższego czasu – mianowicie brak miejsca dla początkujących grup teatralnych orazcałkowitą atomizację młodego środowiska teatralnego, które nie posiada instytucji, pomagającej w integracji, organizacji i wymianie artystycznej energii.Z powodu wysokich cen wynajmu sal i trudności w porozumieniu się z dyrekcjami instytucji, które takie sale posiadają, działające grupy teatralna często są zmuszone do kapitulacji, natomiast nowe, dopiero powstające, nie mają impulsu, który ułatwiłby podjęcie decyzji o rozpoczęciu działania.

Ośrodek, który pragniemy stworzyć stałby się takim właśnie impulsem. Nie tylko dostarczyłby miejsca dla prób i występów, ale także wykreowałby przestrzeń o większym znaczeniu. Zgodnie z naszą wizją miejsce to przede wszystkim integrowałoby ludzi zainteresowanych teatrem: praktyków i teoretyków, grających na scenie i piszących o teatrze, aktorów dramatycznych i tancerzy, performerów i cyrkowców. Wierzymy, że takie połączenie różnych, działających we Wrocławiu środowisk, nie stanowi dla nich zagrożenia, lecz wartość, która zawsze wytwarza się, gdy dochodzi do SPOTKANIA.

W chwili, gdy „Wrocław – miasto spotkań” ubiega się o zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, działania sprzyjające szeroko pojętemu spotkaniu artystycznemu, szczególnie w środowisku ludzi młodych, są według nas godne poparcia. W kampaniach takich chodzi bowiem nie tylko o promocję miasta, ale o to, by coś po tej promocji pozostało.

Byłe Kino „Ognisko” przy skwerze Obrońców Helu 1, jest obiektem doskonale nadającym się na zaplanowany przez nas ośrodek. Duża przestrzeń, dobra akustyka i przystosowanie do pokazów dla większej widowni to warunki wystarczające do realizacji założeń projektu. Na remont uniedogodnień powstałych z powodu kilkuletniego zamknięcia obiektu oraz na jego utrzymanie, Fundacja szukać będzie funduszy z wszelkich dostępnych grantów i programów finansowania kultury. Odbyły się już pierwsze rozmowy z przedstawicielami właściciela, czyli instytucji Odra-Film, w kwestii przekazania kina w nieodpłatne użytkowanie.

Planowane działania ośrodka przedstawiają się następująco:

·Stworzenie sceny z widownią na min. 150 widzów, przekazywanej nieodpłatnie na działania grup teatralnych, według wcześniej ustalonych zasad i grafiku.

·Stworzenie biura Fundacji (w byłych pomieszczeniach kas kina),sprawującej nadzór nad miejscem i prowadzącej szeroko pojęte działania, sprzyjające integracji artystycznej i kreowaniu miejsca.

·Organizacja przeglądów teatralnych dla teatrów nieinstytucjonalnych – m.in. realizacja pomysłu na cykliczny przegląd regionalny, podczas którego Fundacja zapraszać będzie (raz na dwa miesiące) teatry nieformalne z Dolnego Śląska (pierwsze rozmowy w tym zakresie z grupami teatralnymi z Michałowic, Jeleniej Góry, Legnicy, Świdnicy zakończyły się pomyślnie). Podczas trzydniowych pokazów grupy/teatry prezentowałyby kilka swoich spektakli, którym towarzyszyłyby wystawy, panele dyskusyjne z twórcami i znawcami teatru, koncerty muzyki teatralnej.

·Kreowanie i pomoc w realizacji inicjatyw około teatralnych – seminariów, klubu dyskusyjnego, pokazów filmów i zapisów spektakli (a także w przyszłości realizacja pomysłu na stworzenie mediateki teatralnej), prezentacja form audiowizualnych i performansów, zaproszenie do współpracy artystów-malarzy, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tworzeniu scenografii teatralnej.

·Prezentacja muzyki teatralnej oraz piosenki aktorskiej, współpraca ze Scenami Inicjatyw Aktorskich, na których kwitnie nieznany szerzej publiczności nurt młodej muzyki teatralnej.

·Organizacja warsztatów i wystaw fotografii teatralnej, warsztatów teatru tańca,świadomości ciała, pantomimy, emisji głosu, krytyki teatralnej itp.

·Stworzenie przy biurze Fundacji siedziby redakcji kwartalnika teatralnego „nietak!t” (wydawanego przez Fundację od roku). Miejsce to zaowocować może powstaniem platformy wymiany myśli teatrologicznej i ośrodka kształtowania się nowego, tak potrzebnego dziś głosu krytyki teatralnej.

Naszym zdaniem siła opisanego projektu leży w jego niezależności. Fundację tworzą ludzie młodzi, którzy wraz z innymi miłośnikami teatru, zaczynającymi dopiero profesjonalną z nim przygodę, pragną pozyskać miejsce, które mogliby od początku do końca uznać za swoje. Tylko takie rozwiązanie prowadzić może do wytworzenia energii twórczej i poczucia odpowiedzialności za swoją działalność. Nie chcemy być zmuszeni do wynajmowania sal na godziny, nie chcemy też tworzyć kolejnego Ośrodka Kultury za ogromne pieniądze – chcemy uzyskać swoje miejsce, które stworzymy według własnej wizji przy minimalnym, koniecznym nakładzie finansowym.

Dzięki pomocy wrocławskich grup teatralnych udało nam się stworzyć Raport o sytuacji teatrów i grup niezależnych działających na terenie Wrocławia. Raport ten stanowił podstawę dla projektu Inkubatora zgłoszonego do aplikacji Wrocławia na kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Projekt jest wpisany w zwycięską aplikację Wrocławia.